کمپرسورهای اسکرو اویل اینجکت

کمپرسورهای سریGAتحت استاندارد ISO9001,ISO14001,ISO2017طراحی ،تولید وتست شده اند ،دارای عمر طولانی و کمترین هزینه عملیاتی میباشند.

مزایا:

کاهش هزینه های انرژی:

کمپرسورهای سری GAبه لطف استفاده از المنت والکتروموتورهای بسیار کارآمد وبه حداقل رساندن تلفات داخلی،هزینه های انرژی وکل هزینه های کمپرسور را کاهش می دهند.

کنترل ونظارت پیشرفته:

می توان کارایی کمپرسورها را به وسیله ی کنترلرهای الکترونیکون که از قبل برنامه ریزی شده اندبه حداکثر رساند ،البته می توان این الکترونیکون ها را برای سیستم خاص مورد نظر شما از طریق سنسورهای مجزا ،ارتباطات اینترنتی ،SMSو..طراحی نمود.

 

کمپرسورهای سریFFاطلس کوپکو(Full Feature)

شامل پکیج کامل خط هوای فشرده (کمپرسور،درایر تبریدی ومیکروفیلتر ها)می باشدکه تضمین می کند هوای ورودی به خط تولید همواره خشک وتمیز باشد،این امر سبب افزایش عمرتجهیزات،قابلیت اطمینان سیستم واجتناب از خرابی وتاخیر در خط تولید می شود.

کمپرسورهای GAVSDاطلس کوپکو:

کمپرسورهای دورمتغیر اطلس کوپکو هزینه های انرژی را به صورت اتوماتیک به طور متوسط تا35%کاهش میدهد.