درایرهای تبریدی اطلس کوپکو سریFX

یکی از عوامل حیاتی در صنعت هوای فشرده کیفیت هوای فشرده می باشد.درایرهای تبریدی توسط سیکل تبرید رطوبت را از طریق کاهش دمای هوای ورودی تا3C+(عملیات تقطیر)گرفته،هوا در هنگام خروج از مبدل سرمای خود را به هوای گرم ورودی داده وبا چند درجه اختلاف از درایر خارج می شود.

چنانچه هوای فشرده تولید شده بدون اینکه فرآوری شود وارد خط تولید شود سبب ایجاد رسوب درخطوط لوله هوای فشرده ،خوردگی درخط لوله وافزایش هزینه های ناشی از وجود رطوبت وتعمیرات قطعات پنوماتیکی می گردد.

منافع مشتریان:

-درایرهای FXیک فشارثابت را ارائه می دهند

-صرفه جویی درمصرف انرژی

-نصب آسان

-تعمیرات ونگهداری آسان،فواصل طولانی مدت خدمات،دسترسی آسان به قطعات کلیدی

درایرهای تبریدی اطلس کوپکو سریFD

درایرهای سریFDاطلس کوپکومصرف انرژی را از طریق انطباق چرخه کاری خودبازمان Load(زیرباربودن)واقعی کاهش می دهند.بنابراین دمای محیط وفشار نقطه پاشش به طور مداوم نظارت ومقایسه می شود،با کاهش حرارت هوای ورودی، کمپرسور مبرد متوقف میشود وبه طور قابل توجهی میزان مصرف انرژی را کاهش می دهد.