درایرهای سریCDدرایرهای جذبی بدون هیتراطلس کوپکو می باشند،این درایرها دارای دوبرجک مستقل میباشند که هردوبامواد رطوبت گیرشارژ شده اند طرز کاراین درایرها بدین صورت میباشد که یک برجک درحال خشک کردن هوای عبوری وبرجک دیگردرحال احیا